حتما حتما بخونيد ولي جاي اشک ريختن يکم فکر کنيد ........

 

.

 

.

 

-نميخوام لطفا ديگه به اين شماره زنگ نزنيد وگرنه مجبور ميشم خطمو عوض کنم....

 

تلفنو قطع کردم و بلند بلند زدم زير گريه

 

جوري که مامانم اومد بالا و منو ديد

 

-نازنين چت شده؟

 

-هيچي فقط دلم گرفته

 

-حالا چرا اينطوري گريه ميکني؟

 

-بيخيال مامان ميخوام تنها باشم

 

-باشه حالا ديگه گريه نکن

 

بعد رفت

بقیش در ادامه مطلب